Mẫu văn ban đại hội lớp - chi đoàn

Thảo luận trong 'Thông báo từ Đoàn trường' bắt đầu bởi kimcuong_vh, 26 Tháng mười 2010.

 1. Offline

  kimcuong_vh

  • V.I.P

  Số bài viết:
  242
  Đã được thích:
  1.069
  Điểm thành tích:
  900
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TT & TT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
  Chi đoàn:........................
  Nhiệm kỳ: 200... – 200...

  Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2009

  Dự thảo
  BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….
  VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….


  Phần thứ nhất
  BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….

  I. Đặc điểm, tình hình
  - Nêu rõ đặc điểm tình hình của chi đoàn: thời gian sinh hoạt?số lượng?, nam, nữ? độ tuổi? dân tộc? Số lượng đoàn viên, thanh niên? .....
  - Thuận lợi?
  - Khó khăn?
  II- Kết quả hoạt động
  1- Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng
  - Chi đoàn đã tổ chức sinh hoạt những chuyên đề gì? tổ chức các buổi học tập nghị quyết của Đảng, của Đoàn như thế nào? tham gia các buổi học tập chính trị, nghị quyết do trường tổ chức? tham gia các cuộc thi tìm hiểu? số lượng đoàn viên tham gia? kết quả ?ý thức của đoàn viên tham gia?
  - Kết quả rèn luyện:
  Tỷ lệ % xuất sắc, tốt? khá, TBK? TB? Yếu ?kỷ luật?
  - Vấn đề tu dưỡng đạo đức, tác phong lối sống, sinh hoạt, ăn mặc, lời nói, ý thức tham gia các hoạt động chính trị, chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước..v..v..
  2- Phong trào thanh niên tình nguyện
  2.1. Trong học tập
  - Chi đoàn đã tổ chức những hoạt động gì để thúc đẩy phong trào học tập, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo? những mô hình tiên tiến, những gương sáng trong học tập, vượt khó vươn lên để học tập tốt.
  - Tỷ lệ % giỏi, khá, TBK? TB? Yếu ?
  - Số lượng đạt học bổng, đạt giải thi học sinh giỏi, khen thưởng?.v..v.
  - Các kết quả đạt được khác?
  2.2. Trong phong trào VH-VN, TDTT nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên
  - Kết quả tham gia các hoạt động phong trào của chi đoàn, của Khoa, trung tâm, của Đoàn trường, nhà trường?
  - Các kết quả đã đạt được khi tham gia?
  - Các mô hình tổ chức các hoạt động phong trào của chi đoàn như tham quan, du lịch? ..v..v.
  2.3. Trong xây dựng nếp sống văn hoá, bảo vệ môi trường sư phạm.
  Chi đoàn đã tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường trong giảng đường, KTX...như thế nào? ý thức bảo quản của công, giữ gìn an ninh trật tự của trường như thế nào? có những biện pháp gì để chống lại các biểu hiện tiêu cực như nói tục, chửi bậy, lối sống bê tha, rượu chè, tác phong ăn mặc...Kết quả?
  2.4. Trong đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và tệ nạn ma tuý
  Trong chi đoàn có biểu hiện các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè, lô đề, ma túy không? Nếu có thì chi đoàn đã tổ chức và tham gia phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội và ma tuý như thế nào? kết quả?
  2.5. Trong hoạt động chung sức cùng cộng đồng
  Chi đoàn đã hưởng ứng các đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, trẻ em tàn tật, giúp bạn nghèo vượt khó, tham gia các hoạt động tình nguyện tại chỗ hoặc vùng sâu vùng xa ...như thế nào? tỷ lệ đoàn viên tham gia? kết quả?
  3- Công tác xây dựng tổ chức đoàn, tham gia xây dựng Đảng.
  Công tác đánh giá xếp loại đoàn viên như thế nào? Công tác bồi dưỡng giúp đỡ đoàn viên tiến bộ ra sao? Giới thiệu được bao nhiêu đoàn viên tham gia lớp tìm hiểu về Đoàn về Đảng? kết nạp được bao nhiêu đoàn viên? Giới thiệu được bao nhiêu đoàn viên ưu tú kết nạp vào Đảng?
  III- Đánh gía, kết luận
  - Đánh giá tổng quát các kết quả đạt được trong thời gian vừa qua của chi đoàn
  - Những tồn tại, khuyết điểm cần khắc phục
  - Bài học kinh nghiệm.
  - Kiến nghị, đề xuất.
  Phần thứ hai
  PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….

  I- Đặc điểm tình hình,
  - Thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức và yêu cầu thực tế?
  II- Phương hướng, trọng tâm công tác
  1- Công tác rèn luyện, tư tưởng chính trị
  - Mục tiêu:
  - Chỉ tiêu:
  - Giải pháp:
  2- Công tác học tập
  - Mục tiêu:
  - Chỉ tiêu:
  - Giải pháp:
  3- Phong trào VHVN- TDTT
  - Mục tiêu:
  - Chỉ tiêu:
  - Giải pháp:
  4- Công tác hoạt động tình nguyện
  - Mục tiêu:
  - Chỉ tiêu:
  - Giải pháp:
  5- Công tác xây dựng Đoàn và phát triển Đảng:
  - Mục tiêu:
  - Chỉ tiêu:
  - Giải pháp:
  BCH CHI ĐOÀN ………

  (Mẫu: Biên bản Đại hội chi đoàn)
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TT & TT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN


  Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2009

  BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
  Nhiệm kỳ: 20… – 20…

  * Thời gian:……h…… ngày…… tháng …… năm……
  * Địa điểm:…………………………………… ………..
  * Thành phần:
  - Khách mời:
  - Đại biểu là đoàn viên: có mặt………vắng mặt………Lý do………
  * Đoàn chủ tịch:……………………………………��……….
  * Thư ký:………………………………………��……..
  Nội dung: (Ghi theo tiến trình và nội dung của đại hội)
  …………………………………………��….

  TM. ĐOÀN THƯ KÝ
  (ký và ghi rõ họ tên)
  TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
  (ký và ghi rõ họ tên)


  (Mẫu: Biên bản bầu cử BCH chi đoàn)
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TT & TT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
  Chi đoàn:........................
  Nhiệm kỳ: 200... – 200...

  Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2009

  BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
  BẦU BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN .....................
  NHIỆM KỲ 20....-20......

  Hôm nay, ngày …. Tháng……năm 20…. Đại hội chi đoàn………….. đã tiến hành bầu BCH nhiệm kỳ 20…- 20…
  Tổ bầu cử do Đại hội bầu ra gồm có 03 đồng chí.
  1. Đồng chí:……………………………………… …….Tổ trưởng
  2. Đồng chí:……………………………………… …….Thư ký
  3. Đồng chí:……………………………………… …….Uỷ viên
  - Tổng số Đại biểu chính thức được triệu tập đến Đại hội…………đồng chí.
  - Tổng số Đại biểu chính thức có mặt dự Đại hội………….đồng chí.
  - Tổng số Đại biểu chính thức có mặt khi bầu cử………….đồng chí.
  Số lượng Uỷ viên BCH nhiệm kỳ 20… – 20… Đại hội đã biểu quyết thông qua là … đồng chí.
  - Số người ứng cử là:…..đồng chí.
  Số TT Họ và tên Chức vụ
  1
  2
  3
  - Số người được đề cử là:…….. đồng chí.
  Số TT Họ và tên Chức vụ
  1
  2
  3
  4
  5
  Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bỏ phiếu kín.
  - Tổng số phiếu phát ra:…………………phiếu
  - Tổng số phiếu thu về :…………………phiếu
  - Trong đó: + Số phiếu hợp lệ:………………….phiếu
  + Số phiếu không hợp lệ:………………phiếu

  Kết quả kiểm phiếu như sau:
  Số TT Họ và tên Số phiếu bầu Tỷ lệ
  1
  2
  3
  4
  5

  - Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
  - Căn cứ số lượng Uỷ viên BCH chi đoàn đã được Đại hội biểu quyết thông qua.
  Các đồng chí đã trúng cử vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20…-20…là:

  Số TT Họ và tên Số phiếu bầu Tỷ lệ
  1
  2
  3
  4
  5

  TỔ TRƯỞNG TỔ BẦU CỬ
  (ký và ghi rõ họ tên)

  TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
  (ký và ghi rõ họ tên)  (Mẫu: Phiếu bầu BCH chi đoàn)

  Ghi chú: Phiếu bầu phải có đóng dấu Đoàn trường mới là phiếu hợp lệ.


  (Mẫu: Biên bản phân công nhiệm vụ trong BCH chi đoàn)

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TT & TT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
  Chi đoàn:........................
  Nhiệm kỳ: 200... – 200...

  Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2009

  BIÊN BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BCH CHI ĐOÀN
  Nhiệm kỳ: 20.…. – 20.….

  Thời gian:……h…… ngày…… tháng …… năm……
  Địa điểm:…………………………………… ………..
  Thành phần:……………………………………��…..
  Chủ tọa:……………………………………��……….
  Thư ký:………………………………………��……..

  Nội dung phân công:
  …………………………………………��…………………………………………��………………………………………… …………………………………………��………………………………………
  …………………………………………��…………………………………………��………………………………………… …………………………………………��………………………………………
  …………………………………………��…………………………………………��…………………
  …………………………………………��…………………………………………��…………………
  …………………………………………��…………………………………………��……..…………

  THƯ KÝ
  (ký và ghi rõ họ tên)
  CHỦ TỌA
  (ký và ghi rõ họ tên)

  (Mẫu: Đề nghị chuẩn y BCH chi đoàn)

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TT & TT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN


  Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2009

  ĐỀ NGHỊ CHUẨN Y BCH CHI ĐOÀN
  Nhiệm kỳ: 20.…. – 20.….
  Kính gửi: BCH Đoàn trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin
  hữu nghị Việt - Hàn
  Căn cứ vào:
  - Kết quả Đại hội chi đoàn ………… nhiệm kỳ 20.…. – 20.…. ngày….tháng…năm…..
  - Biên bản phân công nhiệm vụ trong BCH chi đoàn ………nhiệm kỳ 20.…. – 20.…. ngày….tháng…năm…..
  BCH chi đoàn .………… kính đề nghị BCH Đoàn trường ra quyết định chuẩn y BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20.…. – 20.…. gồm các đồng chí có sau:

  TT Chức danh Họ và tên
  1 Bí thư
  2 Phó Bí thư
  3 Ủy viên

  Xin trân trọng cám ơn!


  TM. BCH CHI ĐOÀN
  BÍ THƯ

  (Mẫu giấy mời)

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TT & TT
  BCH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CNTT
  HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN

  Chi đoàn . . . . . ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 20
  GIẤY MỜI
  Trân trọng kính mời:............................................ ...............................
  Tới dự: ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
  NHIỆM KỲ 20…- 20…
  Thời gian: .................................................. ........................................
  Địa điểm: .................................................. ........................................
  Trân trọng được đón tiếp Quý đại biểu!
  T/M BCH CHI ĐOÀN
  BÍ THƯ

  (Mẫu Nghị quyết đại hội)

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TT & TT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
  Chi đoàn:........................
  Nhiệm kỳ: 200... – 200...

  Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2009

  NGHỊ QUYẾT
  ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN…
  NHIỆM KỲ 20… – 20…

  Hôm nay, ngày …. tháng …… năm 20…, Đại hội chi đoàn …………….nhiệm kỳ 20…- 20…làm việc trong thời gian …buổi.
  Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Đoàn của chi đoàn nhiệm kỳ 20…- 20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20…-20…; các tham luận của các đại biểu dự Đại hội.
  Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí …………………( là Đoàn cấp trên, giáo viên chủ nhiệm…)
  Đại hội chi đoàn ………….. nhiệm kỳ 20…-20…,

  QUYẾT NGHỊ

  1. Tán thành Báo cáo Tổng kết công tác Đoàn nhiệm kỳ 20…-20… và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20…-20…do đồng chí ……………………. trình bày trước Đại hội
  2. Tiếp thu và lĩnh hội các ý kiến tham luận và ý kiến chỉ đạo của các đồng chí…. ( là Đoàn cấp trên, Giáo viên chủ nhiệm…)
  3. Đại hội bầu ra ………. đồng chí đủ tiêu chuẩn vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ20…-20… Giao cho Ban chấp hành nhiệm kỳ 20…-20… bầu ra các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, ủy viên.
  4. Đại hội bầu ra 01 đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông tin hữu nghị Việt - Hàn lần thứ V.
  5. Giao cho BCH nhiệm kỳ 20…-20…căn cứ nghị Quyết Đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội

  T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
  (Mẫu Chương trình đại hội)

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TT & TT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
  Chi đoàn:........................
  Nhiệm kỳ: 200... – 200...

  Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2009

  CHƯƠNG TRÌNH
  ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN…
  NHIỆM KỲ 20… – 20…

  Thời gian : …..h….p ngày….. tháng …..năm 20….
  Địa điểm : …………………………………………

  …h…p: Tập trung Đại biểu, ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng.
  …h…p:
  - Nghi lễ chào cờ (hát Quốc ca và Bài ca chính thức của Đoàn).
  - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
  - Bầu Đoàn chủ tịch đại hội, Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký của đại hội.
  - Đoàn chủ tịch công bố chương trình đại hội.
  - Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo của Ban chấp hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ qua, chương trình công tác nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm Ban chấp hành.
  - Đại hội thảo luận báo cáo, phương hướng, bản kiểm điểm.
  - Đại diện cấp ủy chi bộ, Đoàn cấp trên, GVCN phát biểu ý kiến
  - Đoàn chủ tịch công bố Ban chấp hành cũ hết nhiệm kỳ, đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành mới;
  + Bầu tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.
  + Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, Ban chấp hành mới ra mắt.
  - Đại hội tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội đoàn cấp trên.
  + Bầu tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.
  + Tiến hành bầu cử, công bố kết quả.
  - Khen thưởng (nếu có)
  - Thông qua nghị quyết của đại hội.
  …h…p: - Chào cờ, bế mạc Đại hội.

  (Mẫu Danh sách trích ngang BCH chi đoàn)

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TT & TT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
  Chi đoàn:........................
  Nhiệm kỳ: 200... – 200...

  Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2009

  DANH SÁCH TRÍCH NGANG BCH CHI ĐOÀN….
  NHIỆM KỲ 20… – 20…


  STT Họ và tên Năm sinh Dân tộc Hộ khẩu thường trú Đoàn viên Đảng viên Chức vụ Số ĐT
  Nam Nữ
  1
  2
  3

  TM. BCH CHI ĐOÀN
  BÍ THƯ
  (Mẫu Danh sách trích ngang dự Đại hội đoàn cấp trên)

  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BỘ TT & TT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  HỮU NGHỊ VIỆT - HÀN
  Chi đoàn:........................
  Nhiệm kỳ: 200... – 200...

  Đà Nẵng, ngày ..... tháng ..... năm 2009

  DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN…(liên chi, trường)

  STT Họ và tên Năm sinh Đoàn viên Đảng viên Trình độ Chức vụ Hộ khẩu thường trú Số ĐT
  Nam Nữ Chính trị Chuyên môn Văn hoá
  1
  2

  TM. BCH CHI ĐOÀN
  BÍ THƯ
  Br.Student, ngoctri, mcpor1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí