Hỏi đáp Giúp mình Form LOGIN & SIGNIN

Thảo luận trong 'Ngôn ngữ lập trình web' bắt đầu bởi Nguyễn Ngọc Huy, 12 Tháng mười 2012.

 1. Offline

  Nguyễn Ngọc Huy

  • Windows 95

  Số bài viết:
  39
  Đã được thích:
  119
  Điểm thành tích:
  90
  Form DANGKY.html kiểm tra giúp mình với.
  HTML:
  <form name="dangky" method="post" action="hoanthanh.php" onsubmit="return checkRegister()">
          <td width="23%" height="26" align="center"><div id="reg"><div class="field">Tên Đăng Nhập (*)</div><div id="reg_note"></td>
             <td width="77%">
              <font color="#CC0066">
                <p id="check-field"><input type="text" name="user" size="25" width="200px" id="user" onkeyup="send_username();"></p>
              </font>
            </td>
        
          <tr>
             <td height="26" align="center"><div id="reg"><div class="field">Mật Khẩu (*)</div><div id="reg_note"></div></td>
             <td><font color="#CC0066"><input name="pass" size="25" type="password" width="200px"/><span class="style4">
            <Strong>Mật khẩu phải có 04 ký tự trở lên.</strong></span></font></td>
          </tr>
          <tr>
             <td height="26" align="center">Nhắc lại Mật Khẩu (*)</td>
             <td><font color="#CC0066"><input name="rpass" type="password" size="25" width="200px"/></font></td>
          </tr>
          <tr>
             <td height="26" align="center"> Họ & Tên:</td>
             <td><font color="#CC0066"><input name="name" size="25" type="text" width="200px"/></font></td>
          </tr>
          <tr>
             <td height="26" align="center">Ngày Sinh</td>
             <td><font color="#CC0066">
              <select name="day" >
                 <option value="1">1</option>
                 <option value="2">2</option>
                 <option value="3">3</option>
               </select>
              <select name="month" >
                 <option value="1">1</option>
                 <option value="2">2</option>
                 <option value="3">3</option>
               </select>
              <select name="year" >
                 <option value="1992">1992</option>
                 <option value="1993">1993</option>
                 <option value="1994">1994</option>
               </select>
               </font>
            </td>
          </tr>
          <tr>
             <td height="26" align="center"> Tùy chọn</td>
             <td><font color="#CC0066">
              <select name="setting" >
                 <option value="1">Hiện tuổi & ngày sinh</option>
                 <option value="2">Ẩn tuổi & ngày sinh</option>
                 <option value="3">Hiện tuổi</option>
                 <option value="4">Chỉ hiện ngày & tháng của ngày sinh</option>
              </select>
               </font>
            </td>
          </tr>
          <tr>
             <td height="26" align="center">Giới Tính (*)</td>
             <td><font color="#CC0066">
              <select name="setting" >
                 <option value="1">Nam</option>
                 <option value="2">Nữ</option>
               </select>
               </font>
            </td>
          </tr>
          <tr>
             <td height="26" align="center">Địa chỉ (*)</td>
             <td><font color="#CC0066"><input name="address" type="text" width="300px"/><span class="style4"><strong>(Thông tin này sẽ được giữ tuyệt mật) </strong></span></font></td>
          </tr>
          <tr>
             <td height="26" align="center"> Địa Chỉ Email</td>
             <td><font color="#CC0066">
              <span class="style4"><input name="email" type="text" width="200px"/><strong>Chúng tôi sẽ gửi link kích hoạt vào Email này.</strong></span></font>
            </td>
          </tr>
          <tr>
             <td height="23" colspan="3" align="left">
              <div align="center" class="style3">
                <div align="center"><strong><em>.: BỔ TÚC THÔNG TIN</em></strong> :.</div>
              </div>
            </td>
          </tr>
          <tr>
            <td colspan="2" align="center"><span class="style4">Xin cho biết thành viên nào đã giới thiệu bạn tới Diễn Đàn - The World Of Games,
                                      nếu không xin bỏ trống. </span><br />Người giới thiệu:
              <font color="#CC0066"><input name="text" type="text" width="200px"/></font>
              <p><span class="style4">Múi giờ: Tất cả những thời gian trong diễn đàn này sẽ được chỉnh cùng với múi giờ
                          nơi bạn đang cư ngụ để mang lại sự thuật tiện cho việc theo dõi của bạn. 
               </span><br />
                           Múi giờ:<font color="#CC0066">
              <select name="timezoneoffset" id="sel_timezoneoffset">
                <option value="7" class="" selected="selected">(GMT +7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta</option>
                 </select>
                              </font></p>
                <p><span class="style4"> Nếu bạn cư ngụ tại những quốc gia Tây Phương (đặc biệt là Âu Mỹ) thời gian sẽ được tự thay đổi theo mùa Hạ và Xuân. 
                            (ví dụ: <em>Tháng 5 chưa nằm đã sáng, tháng 10 chưa cười đã tối.</em>) <br /></span>Xin chọn phương pháp chỉnh giờ:
               <select name="dst" id="sel_dst">
                <option value="2">Tự thay đổi giờ khi vào mùa Hạ và Xuân</option>
                <option value="1">Luôn thay đổi giờ theo mùa</option>
                <option value="0">Ðừng thay đổi giờ theo mùa</option>
               </select></p>
                <p><span class="style4"> Bạn điều hành diễn đàn đôi khi cần gởi những thông tin liên lạc với bạn,
                            nếu bạn không muốn những thông tín đó có thể tắt đi.<br />
                   </span>
               <label for="cb_adminemail"><input type="checkbox" name="mail" value="1" id="mail">Nhận thông tin từ ban điều hành diễn đàn</label>
                  <span class="style4"><label for="cb_adminemail"><Br /></label></span>
               <label for="mail">Bạn có thể cho phép các thành viên khác trong diễn đàn gởi email tới bạn</label>
              <label for="mail">.</label>
               <label for="mail"><br /><input type="checkbox" name="email" value="1" id="email">Nhận thông tin từ các thành viên.</label>
                 </p>
                <p align="center" class="style4">Số điện thoại: Số điện thoại mà bạn đang sử dụng !<br /><font color="#CC0066">
                 <input name="sdt" type="text" width="200px"/><br /></font></p></td>
            </tr>
             <tr>
              <td height="28" colspan="3" align="center">
                <div align="center">
                  <font color="#CC0066">
                     <input name="ghidanh" type="submit" value="Ghi danh hoàn tất" />
                     <input name="button2" type="reset" value="Nhập lại tất cả"/>
                   </font>
                </div>
              </td>
         </form>
         
  Form hoanthanh.php đăng ký là link đến files hoanthanh.php này.

  HTML:
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  </head>
  <?
  //error_reporting(0);
  include('connect.php');
  if(isset($_POST['ghidanh'])){
  if(!empty($_POST['user'])&&!empty($_POST['pass'])&&!empty($_POST['email'])&&!empty($_POST['address'])&&!empty($_POST['sdt'])
  &&!empty($_POST['name'])&&!empty($_POST['date'])&&!empty($_POST['sex'])&&!empty($_POST['country'])!empty($_POST['gt'])){
  $user=mysql_real_escape_string($_POST['user']);
  $pass=md5($_POST['pass']);
  $address=mysql_real_escape_string($_POST['address']);
  $sdt=mysql_real_escape_string($_POST['sdt']);
  $email=mysql_real_escape_string($_POST['email']);
  $name=mysql_real_escape_string($_POST['name']);
  $date=mysql_real_escape_string($_POST['day'].'/'.$_POST['month'].'/'.$_POST['year']);
  $sex=$_POST['sex'];
  $country=mysql_real_escape_string($_POST['country']);
  $gt=mysql_real_escape_string($_POST['gt']);
  $create = mysql_query("CREATE TABLE IF NOT EXISTS {$db_prefix}user (
  id int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  user MEDIUMTEXT NOT NULL,
  pass MEDIUMTEXT NOT NULL,
  address MEDIUMTEXT NOT NULL,
  sdt MEDIUMTEXT NOT NULL,
  email MEDIUMTEXT NOT NULL,
  name MEDIUMTEXT NOT NULL,
  date MEDIUMTEXT NOT NULL,
  sex MEDIUMTEXT NOT NULL,
  country MEDIUMTEXT NOT NULL,
  gt MEDIUMTEXT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
  ) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;");
   
  $reg=mysql_query("INSERT INTO {$db_prefix}user(user,pass,address,sdt,email,name,date,sex,country,gt)
  VALUES ('$user','$pass','$address','$sdt','$email','$name','$date','$sex','$country','gt')");
  echo "<div id=\"wrapper1\">";
  echo "<center>Chúc mừng tài khoản <font color=blue><b>$name</b></font> vừa đăng ký thành công tên tài khoản <font color=red><b>$user</b></font></center>";
  echo "<center>Bạn sẽ được chuyển đến trang chủ sau <font color=blue><b>5 giây</b></font> nữa...!</center><br>";
   
  echo "</div>"; 
  echo "<center><br>
  <a href='index.php'>.: Nhấn vào đây để trở về trang chủ :.</a>
  </center>";
  echo "</div>";
  }else { echo '<div id="wrapper1" align="center">
  Bạn chưa nhập đầy đủ thông tin, vui lòng quay lại hoặc <a title="Đăng ký Thành viên" href="DANGKY.php"><b>Click Here!!</b></a> để trở lại Trang Đăng Ký.
  <br><br>
  <a title="Đăng ký Thành Viên" href="DANGKY.php"><img src="APPLICATIONS/GIFT.jpg"/></a>
   
  </div>';}
   
  }else{
  ?>
  <div id=\"wrapper1\">
  <center>Chúc mừng tài khoản <font color=blue><b>$name</b></font> vừa đăng ký thành công tên tài khoản <font color=red><b>$user</b></font></center>
  <center>Bạn sẽ được chuyển đến trang chủ sau <font color=blue><b>5 giây</b></font> nữa...!</center><br>
  </div> 
  <center><br><a href='index.php'>.: Nhấn vào đây để trở về trang chủ :.</a></center>
  <div id="wrapper1" align="center">
  Bạn chưa nhập đầy đủ thông tin, vui lòng quay lại hoặc <a title="Đăng ký thành viên" href="DANGKY.php"><b>Click Here!!</b></a> để trở lại Trang Chủ.
  <br><br>
  <a title="Đăng ký Thành Viên" href="DANGKY.php"><img src="APPLICATIONS/GIFT.jpg"/></a>
   
  </div>
  <?php
  }
  ?>
  Form Connect.php
  HTML:
  <?php
  include('includes/config.php');
  $conn_host=mysql_connect($db_host,$db_user,$db_pass) or die ('Could not connect to:'.mysql_error());
      $conn=mysql_select_db($db_name,$conn_host);
  ?>
  
  --- Nhập chung bài viết, 12 Tháng mười 2012 ---
  HTML:
  <?php
    $db_host='localhost';
    $db_user='root';
    $db_pass='';
    $db_name='games';
    $db_prefix='';
  ?>
    
 2. Offline

  hongoctrien

  • Friends

  Số bài viết:
  2.449
  Đã được thích:
  2.464
  Điểm thành tích:
  2.431
  Code bạn viết lung tung quá, thú thực nhìn vào không biết đường nào mà lần hết :(
  Một số góp ý khi code php cơ bản:
  - Tự code, không nên dùng các phần mềm tự phát sinh mã. Mã tự viết ra dễ đọc, mã do phần mềm sinh ra rất lộn xộn, khó chỉnh sửa. Code cho quen luôn :)
  - Phần tạo CSDL bạn nên tách ra một file riêng.
  - Form của bạn mang nhiều thông tin, đầy đủ các điều khiển trong khi CSDL tạo ra không đủ trường cho những giá trị trên. Mình khuyên mới bắt đầu, khi đăng ký chỉ cho 3 trường id, username, password thôi là đủ, khi thạo rồi có thể mở rộng thêm nhiều điều khiển khác.
  - Trình bày code đẹp đẹp tý

  Bạn nên code lại một cách có khoa học hơn, mình sẽ giúp.
 3. Offline

  Nguyễn Ngọc Huy

  • Windows 95

  Số bài viết:
  39
  Đã được thích:
  119
  Điểm thành tích:
  90
  Thanks Triễn nhiều nha!!:)
 4. Offline

  alofocus

  • Thành Viên Mới

  Số bài viết:
  5
  Đã được thích:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  cái form thấy có phần check bằng js khi submit mà sao ko thấy js đâu hết nhỉ? :)
  Cố gắng tự code chứ đừng copy rồi edit lại, sau này quen tay rồi thì khác.
  Nên tìm hiểu mô hình 3 lớp và viết hướng đối tượng để dễ quản lý nhé ;)

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí