[PHP] - Code Phân trang bằng PHP

Thảo luận trong 'PHP' bắt đầu bởi white.smut, 14 Tháng mười một 2013.

 1. Offline

  white.smut

  • Administrator

  • Loading: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||] 99% Completed - Error: Disconnected. Please try again!
  Số bài viết:
  842
  Đã được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  450
  Đây là code phân trang bằng PHP hoàn chỉnh nhất, dưới đây là code liệt kê danh sách user có phân trang:

  PHP:

  <?php
  mysql_connect
  ("localhost","root","") or die ("Kết nối không thành công!");
  mysql_select_db("user") or die ("Không mở được DB!");
  mysql_query("set names utf8");
  echo 
  "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' />";
  echo 
  "<title>Liệt kê user</title>";
  $maxPages=2// so link lien ket the hien
  $maxRows=3// so hang du lieu tren 1 trang
   
  $query="select * from user"// truy luc tat ca user
  $result mysql_query($query) or die(mysql_error());
  $totalRows=mysql_num_rows($result); // lay tong so hang du lieu co trong bang csdl
   
  if(isset($_GET['page'])) $curPage=$_GET['page']; // lay thu tu trang hien tai
  else $curPage=1//neu khong co so trang thi la trang dau tien
  $curRow=($curPage-1)*$maxRows// tinh so hang du lieu bat dau
   
  $query="select * from user limit $curRow , $maxRows"// lay $maxrow hang du lieu bat dau tu hang $curRow
  $result mysql_query($query) or die(mysql_error());
  echo 
  "<table border=1 width=500>";
  echo 
  "<tr bgcolor=\"#00CCFF\"><td> ID </td><td> NICK </td><td> HỌ TÊN </td></tr>";
   
  // hien thi du lieu
  while($row=mysql_fetch_array($result)){
  echo 
  "<tr>";
  echo 
  "<td>".$row['id']."</td>";
  echo 
  "<td>".$row['nick']."</td>";
  echo 
  "<td>".$row['ten']."</td>";
  echo 
  "</tr>";  
  }
  echo 
  "</table>";
  echo 
  paging($totalRows,$curPage,$maxPages,$maxRows,"Phantrang.php"); // goi ham hien thi phan phan trang
   
  /*
  Ham thuc hien phan trang
   
  $totalRows: tong so hang du lieu trong bang csdl
  $curPg: trang du lieu hien tai
  $pg:  so link lien ket the hien
  $re:  so hang du lieu tren 1 trang
  $file: ten file chay phan trang
  */
  function paging($totalRows,$curPg,$pg,$re,$file)     
  {            
  $paging="";                
  $mxR $re
  $mxP $pg;  
  if(
  $totalRows%$mxR==0)   
   
  $totalPages = (int)($totalRows/$mxR); 
  else  
   
  $totalPages = (int)($totalRows/$mxR+1); 
  $curRow = ($curPg-1)*$mxR+1
  if(
  $totalRows>$mxR

  $start=1
  $end=1
  $paging1 ="";             
  for(
  $i=1;$i<=$totalPages;$i++) 
  {  
  if((
  $i>((int)(($curPg-1)/$mxP))* $mxP) && ($i<=((int)(($curPg-1)/$mxP+1))* $mxP)) 
   { 
   if(
  $start==1$start=$i
     if(
  $i==$curPg)       
       
  $paging1 .=  $i."&nbsp;&nbsp;"
     else     
     { 
       
  $paging1 .= "<a class=lslink  href=$file"
     
  $paging1 .="?page=".$i.">".$i
     
  $paging1 .="</a>&nbsp;&nbsp;";  
     } 
   
  $end=$i;   
   } 

  $paging.= "Trang :&nbsp;&nbsp;" 
  if(
  $curPg>$mxP
   { 
   
  $paging .="<a class=lslink href=$file"
   
  $paging .="?page=".($start-1); 
   
  $paging .=">Previous</a>&nbsp;&nbsp;"
   } 
  $paging.=$paging1
  if(((int)((
  $curPg-1)/$mxP+1)*$mxP) < $totalPages
   { 
   
  $paging .= "<a class=lslink href=$file"
   
  $paging .="?page=".($end+1); 
   
  $paging .=">Next</a>&nbsp;&nbsp;"
   } 

  return 
  $paging
  }
  ?>
  đây là file Database:

  Các file đính kèm:

  • user.rar
   Kích thước:
   699 bytes
   Đọc:
   59
 2. Offline

  alt+F4

  • Core i3

  Số bài viết:
  596
  Đã được thích:
  423
  Điểm thành tích:
  450
  Hiển thị thế nào với 1000 trang nhỉ?

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí