Viêt thư thương mại - môn Nghệ Thuật Giao Tiếp

Thảo luận trong 'Quản trị thông tin Maketting' bắt đầu bởi hoang_b7, 13 Tháng một 2011.

 1. Offline

  hoang_b7

  • Windows Vista

  Số bài viết:
  910
  Đã được thích:
  998
  Điểm thành tích:
  900
  [FONT=&quot]Cấu [FONT=&quot]trúc [/FONT][FONT=&quot]một[/FONT][FONT=&quot] bức [/FONT][FONT=&quot]thư [/FONT][FONT=&quot]thương [/FONT][FONT=&quot]mại[/FONT][FONT=&quot]:

  [/FONT]
  [/FONT]
  1.[FONT=&quot] Địa [FONT=&quot]chỉ[/FONT][FONT=&quot] người[/FONT][FONT=&quot] gửi[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] _ [FONT=&quot]Họ[/FONT][FONT=&quot] tên[/FONT][FONT=&quot] đầy [/FONT][FONT=&quot]đủ[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] _ [FONT=&quot]Địa [/FONT][FONT=&quot]chỉ[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] _ [FONT=&quot]Số[/FONT][FONT=&quot] điện [/FONT][FONT=&quot]thoại[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] _ [FONT=&quot]Số[/FONT][FONT=&quot] fax.[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] _ Logo ([FONT=&quot]nếu[/FONT][FONT=&quot]có[/FONT][FONT=&quot]).[/FONT][/FONT]

  [FONT=&quot]2. Địa [FONT=&quot]chỉ[/FONT][FONT=&quot] người [/FONT][FONT=&quot]nhận[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] _ [FONT=&quot]Họ[/FONT][FONT=&quot] tên [/FONT][FONT=&quot]đầy [/FONT][FONT=&quot]đủ[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]nêu [/FONT][FONT=&quot]đích [/FONT][FONT=&quot]danh [/FONT][FONT=&quot]và [/FONT][FONT=&quot]chức [/FONT][FONT=&quot]vụ[/FONT][FONT=&quot]).[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] _ [FONT=&quot]Viết [/FONT][FONT=&quot]rõ[/FONT][FONT=&quot] tên[/FONT][FONT=&quot] công[/FONT][FONT=&quot] ty[/FONT][FONT=&quot] và[/FONT][FONT=&quot] địa[/FONT][FONT=&quot] chỉ[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]


  [FONT=&quot]3. [FONT=&quot]Địa [/FONT][FONT=&quot]điểm[/FONT][FONT=&quot] và [/FONT][FONT=&quot]thời [/FONT][FONT=&quot]gian [/FONT][FONT=&quot]viết [/FONT][FONT=&quot]thư[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] _ [FONT=&quot]Ghi[/FONT][FONT=&quot] địa[/FONT][FONT=&quot] chỉ[/FONT][FONT=&quot] nơi[/FONT][FONT=&quot] mình[/FONT][FONT=&quot] làm[/FONT][FONT=&quot] việc[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] _ [FONT=&quot]Thời [/FONT][FONT=&quot]gian [/FONT][FONT=&quot]viết [/FONT][FONT=&quot]thư[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]Lưu[FONT=&quot] ý: [/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]Không[FONT=&quot] viết [/FONT][FONT=&quot]tắt [/FONT][FONT=&quot]và [/FONT][FONT=&quot]viết [/FONT][FONT=&quot]mỗi[/FONT][FONT=&quot] con [/FONT][FONT=&quot]số [/FONT][FONT=&quot]thể [/FONT][FONT=&quot]hiện [/FONT][FONT=&quot]địa [/FONT][FONT=&quot]chỉ[/FONT][FONT=&quot] hay [/FONT][FONT=&quot]thời [/FONT][FONT=&quot]gian[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]Cách[FONT=&quot] viết [/FONT][FONT=&quot]phụ[/FONT][FONT=&quot] thuộc[/FONT][FONT=&quot] vào[/FONT][FONT=&quot] văn[/FONT][FONT=&quot] hóa[/FONT][FONT=&quot] của[/FONT][FONT=&quot] đối[/FONT][FONT=&quot] tác[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]
  4.
  [FONT=&quot]Lời [/FONT][FONT=&quot]chào [/FONT][FONT=&quot]mở[/FONT][FONT=&quot] đầu[/FONT][FONT=&quot]:[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] _ [FONT=&quot]Cần[/FONT][FONT=&quot] nêu[/FONT][FONT=&quot] tên[/FONT][FONT=&quot] và[/FONT][FONT=&quot] chức[/FONT][FONT=&quot] danh [/FONT][FONT=&quot]người [/FONT][FONT=&quot]nhận[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]Không [/FONT][FONT=&quot]viết [/FONT][FONT=&quot]lại [/FONT][FONT=&quot]tên[/FONT][FONT=&quot] công [/FONT][FONT=&quot]ty[/FONT][FONT=&quot]).[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]
  5.
  [FONT=&quot]Đặt[/FONT][FONT=&quot] vấn[/FONT][FONT=&quot] đề[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] _ [FONT=&quot]Đặt[/FONT][FONT=&quot] chủ [/FONT][FONT=&quot]đề[/FONT][FONT=&quot] ngay [/FONT][FONT=&quot]đầu [/FONT][FONT=&quot]thư[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Nêu [/FONT][FONT=&quot]mục [/FONT][FONT=&quot]đích[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]lý[/FONT][FONT=&quot] do [/FONT][FONT=&quot]viết[/FONT][FONT=&quot] thư [/FONT][FONT=&quot]hoặc [/FONT][FONT=&quot]một [/FONT][FONT=&quot]cơ [/FONT][FONT=&quot]chế [/FONT][FONT=&quot]đặc[/FONT][FONT=&quot] biệt [/FONT][FONT=&quot]để [/FONT][FONT=&quot]thu [/FONT][FONT=&quot]hút [/FONT][FONT=&quot]sự [/FONT][FONT=&quot]chú[/FONT][FONT=&quot] ý.[/FONT][/FONT]

  [FONT=&quot]6. [FONT=&quot]Nội[/FONT][FONT=&quot] dung [/FONT][FONT=&quot]của[/FONT][FONT=&quot] bức [/FONT][FONT=&quot]thư[/FONT][FONT=&quot]: [/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] - [FONT=&quot]Phần[/FONT][FONT=&quot] trình [/FONT][FONT=&quot]bày [/FONT][FONT=&quot]nội[/FONT][FONT=&quot] dung [/FONT][FONT=&quot]của[/FONT][FONT=&quot] bức [/FONT][FONT=&quot]thư[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] - [FONT=&quot]Tùy[/FONT][FONT=&quot] vào [/FONT][FONT=&quot]mục [/FONT][FONT=&quot]đích [/FONT][FONT=&quot]và [/FONT][FONT=&quot]tính [/FONT][FONT=&quot]chất [/FONT][FONT=&quot]của [/FONT][FONT=&quot]công [/FONT][FONT=&quot]việc [/FONT][FONT=&quot]để[/FONT][FONT=&quot] sử [/FONT][FONT=&quot]dụng [/FONT][FONT=&quot]ngôn [/FONT][FONT=&quot]ngữ [/FONT][FONT=&quot]phù [/FONT][FONT=&quot]hợp[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] - [FONT=&quot]Nêu[/FONT][FONT=&quot] trực [/FONT][FONT=&quot]tiếp [/FONT][FONT=&quot]và [/FONT][FONT=&quot]đầy [/FONT][FONT=&quot]đủ [/FONT][FONT=&quot]thông[/FONT][FONT=&quot] tin [/FONT][FONT=&quot]cần [/FONT][FONT=&quot]trình [/FONT][FONT=&quot]bày[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Cần[/FONT][FONT=&quot] giải[/FONT][FONT=&quot] thích[/FONT][FONT=&quot] phù[/FONT][FONT=&quot] hợp[/FONT][FONT=&quot] và[/FONT][FONT=&quot] nêu[/FONT][FONT=&quot] rõ[/FONT][FONT=&quot] giấy [/FONT][FONT=&quot]tờ[/FONT][FONT=&quot]đi [/FONT][FONT=&quot]kèm[/FONT][FONT=&quot] ([/FONT][FONT=&quot]nếu[/FONT][FONT=&quot] có[/FONT][FONT=&quot]).[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot] - [FONT=&quot]Phần[/FONT][FONT=&quot] kết [/FONT][FONT=&quot]lá [/FONT][FONT=&quot]thư [/FONT][FONT=&quot]cần [/FONT][FONT=&quot]trình [/FONT][FONT=&quot]bày[/FONT][FONT=&quot] ở [/FONT][FONT=&quot]một [/FONT][FONT=&quot]đoạn [/FONT][FONT=&quot]văn [/FONT][FONT=&quot]khác[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]Phần [/FONT][FONT=&quot]kết [/FONT][FONT=&quot]tóm[/FONT][FONT=&quot] lượt [/FONT][FONT=&quot]toàn [/FONT][FONT=&quot]bộ [/FONT][FONT=&quot]nội[/FONT][FONT=&quot] dung [/FONT][FONT=&quot]trong[/FONT][FONT=&quot] phần[/FONT][FONT=&quot] thân[/FONT][FONT=&quot] bài[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]

  7. Lời chào kết thúc
  8. Ký tên và nêu đích danh người gửi.

  * 4 nguyên tắc khi viết thư thương mại:
  - Cẩn thận
  - Chính xác, cụ thể
  - Hiểu về đối tượng
  - Tôn trọng người đọc
  [FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]


  [FONT=&quot]
  [/FONT]
 2. Offline

  hoang_b7

  • Windows Vista

  Số bài viết:
  910
  Đã được thích:
  998
  Điểm thành tích:
  900
  [FONT=&quot]Bài tập viết thư thương mại nộp

  1.
  [FONT=&quot]Viết[/FONT][FONT=&quot] một [/FONT][FONT=&quot]bức [/FONT][FONT=&quot]thư[/FONT][FONT=&quot] chào [/FONT][FONT=&quot]hàng[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]
  2.
  [FONT=&quot]Viết [/FONT][FONT=&quot]một [/FONT][FONT=&quot]bức [/FONT][FONT=&quot]thư [/FONT][FONT=&quot]cám[/FONT][FONT=&quot] ơn [/FONT][FONT=&quot]khách [/FONT][FONT=&quot]hàng [/FONT][FONT=&quot]đã [/FONT][FONT=&quot]gửi [/FONT][FONT=&quot]hoa [/FONT][FONT=&quot]chúc [/FONT][FONT=&quot]mừng [/FONT][FONT=&quot]ngày [/FONT][FONT=&quot]thành [/FONT][FONT=&quot]lập [/FONT][FONT=&quot]công [/FONT][FONT=&quot]ty [/FONT][FONT=&quot]của [/FONT][FONT=&quot]bạn[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]
  3.
  [FONT=&quot]Viết [/FONT][FONT=&quot]thư [/FONT][FONT=&quot]mời [/FONT][FONT=&quot]khách [/FONT][FONT=&quot]hàng [/FONT][FONT=&quot]đến [/FONT][FONT=&quot]dự [/FONT][FONT=&quot]buổi [/FONT][FONT=&quot]ra [/FONT][FONT=&quot]mắt [/FONT][FONT=&quot]sản [/FONT][FONT=&quot]phẩm [/FONT][FONT=&quot]mới [/FONT][FONT=&quot]của [/FONT][FONT=&quot]công [/FONT][FONT=&quot]ty[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]
  [FONT=&quot]
  4.
  [FONT=&quot]Viết [/FONT][FONT=&quot]một [/FONT][FONT=&quot]bức [/FONT][FONT=&quot]thư [/FONT][FONT=&quot]thông [/FONT][FONT=&quot]báo [/FONT][FONT=&quot]công [/FONT][FONT=&quot]ty [/FONT][FONT=&quot]bạn [/FONT][FONT=&quot]sẽ [/FONT][FONT=&quot]đến [/FONT][FONT=&quot]tham [/FONT][FONT=&quot]gia [/FONT][FONT=&quot]buổi [/FONT][FONT=&quot]triển [/FONT][FONT=&quot]lãm [/FONT][FONT=&quot]sản [/FONT][FONT=&quot]phẩm [/FONT][FONT=&quot]mới [/FONT][FONT=&quot]của [/FONT][FONT=&quot]công [/FONT][FONT=&quot]ty[/FONT][FONT=&quot] đối [/FONT][FONT=&quot]tác[/FONT][FONT=&quot].

  -----------------------
  Đây thư mình viết

  1. Thư chào hàng

  Công Ty TNHH Xanh Lá Cây
  73 Đặng Thai Mai, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  Tel: 3.999.999 hoặc 3.998.998 – Fax: 3.997.997
  Website: www.xanhlacay.com.vn - Email: xanhlacay@vnn.vn

  01 – 11 – 2010

  Ông Huỳnh Luận
  Thôn Tứ Hà, Điện Bàn, Điện Ngọc, Quảng Nam

  Kính gửi: Quý khách hàng!

  Trước tiên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xanh Lá Cây xin gửi lời tới Quý khách hàng lời chào trân trọng nhất !

  Chúng tôi rất hân hạnh gửi tới Quý khách hàng các sản phẩm tốt nhất - sản phẩm công nghệ xanh bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

  1. Sản phẩm Công nghệ xanh hiệu Green: Pin năng lượng mặt trời GreenSun, động cơ E8 sử dụng nhiên liệu sinh học, đèn tip O2 tiết kiệm điện…(Có Catalogue và Báo giá kèm theo)
  2. Nhiên liệu sinh học tiết kiệm nhiên liệu G1 (Có Báo giá kèm theo)
  3. Dòng sản phẩm từ giấy hiệu 3T (Có Catalogue và Báo giá kèm theo)
  Công ty TNHH Xanh Lá Cây trân trọng thông báo đến Quý khách hàng có kinh doanh hoặc mua sắm trang thiết bị, hãy tạo điều kiện để Công ty chúng tôi được là nhà cung cấp các sản phẩm trên.
  Khuyến khích trích phí đại lý từ 4% đến 6% cho các tập thể, cá nhân giới thiệu bán hàng giúp Công ty. Hy vọng đó sẽ là giải pháp mà Quý khách hàng đang tìm kiếm, trăn trở cho gia đình cũng như doanh nghiệp của mình.
  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
  • Anh Nguyễn Hữu Thái - T. Phòng Kinh doanh
  • Điện thoại: 3.999.999 – 090.811.118
  • Email: pkdtnhhxlc@vnn.vn
  Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý khách hàng.

  Trân trọng cảm ơn./.

  ------------------------

  2.[/FONT]
  [/FONT][FONT=&quot]Thư [FONT=&quot]cám[/FONT][FONT=&quot] ơn [/FONT][FONT=&quot]khách [/FONT][FONT=&quot]hàng [/FONT][FONT=&quot]đã [/FONT][FONT=&quot]gửi [/FONT][FONT=&quot]hoa [/FONT][FONT=&quot]chúc [/FONT][FONT=&quot]mừng [/FONT][FONT=&quot]ngày [/FONT][FONT=&quot]thành [/FONT][FONT=&quot]lập [/FONT][FONT=&quot]công [/FONT][FONT=&quot]ty [/FONT][FONT=&quot]của [/FONT][FONT=&quot]bạn[/FONT][FONT=&quot].[/FONT][/FONT]

  Đinh Tiến Hoàng – Lớp MA03A

  Công Ty TNHH Xanh Lá Cây

  73 Đặng Thai Mai, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  Tel: 3.999.999 hoặc 3.998.998 – Fax: 3.997.997
  Website: www.xanhlacay.com.vn - Email: xanhlacay@vnn.vn

  01 – 11 – 2010


  Ông Huỳnh Luận

  Thôn Tứ Hà, Điện Bàn, Điện Ngọc, Quảng Nam

  THƯ CẢM ƠN
  Kính gửi: Quý khách hàng !
  Lời đầu thư, thay mặt Công ty TNHH Xanh Lá Cây xin gửi tới Quý Khách hàng lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn quý khách đã quan tâm và gửi hoa đến nhân ngày thành lập công ty chúng tôi.
  Sự ủng hộ nhiệt tình của quý khách hàng dành cho công ty là một nguồn động viên to lớn để công ty vượt qua khó khăn, thử thách trong những ngày đầu thành lập. Công ty TNHH Xanh Lá Cây xin cam kết sẽ nỗ lực không ngừng để mang đến cho quý khách hàng những sản phẩm mới, dịch vụ mới với chất lượng tốt nhất, xứng đáng với niềm tin tưởng mà quý khách hàng đã dành cho công ty.

  Một lần nữa, xin cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Quý khách hàng đối với công ty chúng tôi và rất mong nhận được sự quan tâm hợp tác từ quý vị.


  Công ty xin chân thành cảm ơn quý vị khách hàng và kính chúc quý vị sức khỏe, thành công.

  Trân trọng

  CÔNG TY TNHH XANH LÁ CÂY


  [FONT=&quot]
  [/FONT]
 3. Offline

  hoang_b7

  • Windows Vista

  Số bài viết:
  910
  Đã được thích:
  998
  Điểm thành tích:
  900
  Đinh Tiến Hoàng – Lớp MA03A

  3. Thư mời khách hàng tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty.


  Công ty TNHH Xanh Lá Cây
  73 Đặng Thai Mai, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  Tel: 3.999.999 hoặc 3.998.998 – Fax: 3.997.997
  Website: www.xanhlacay.com.vn - Email: xanhlacay@vnn.vn

  Ông Huỳnh Luận
  Thôn Tứ Hà, Điện Bàn, Điện Ngọc, Quảng Nam

  01 – 11 – 2010

  Kính gửi: Quý khách hàng,

  Công ty trách nhiệm hữu hạn Xanh Lá Cây xin trân trọng kính mời quý khách hàng tham dự lễ ra mắt sản phẩm mới: Động cơ sử dụng nhiên liệu sinh học “E8 - Green” – lần đầu tiên có mặt trên Thế Giới.

  Thời gian: 15h00 ngày 10 – 11 – 2010
  Địa điểm: Tầng 2 Trung tâm thương mại Green Plaza – 01 Hoàng Diệu, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

  Đặc biệt, chương trình giới thiệu sản phẩm diễn ra với những nội dung khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn, quà tặng bất ngờ có giá trị lên đến 100 triệu đồng. Ngoài ra, còn có sự tham dự của ca sĩ Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương trong chương trình và các chuyên gia, giáo sư đầu ngành trong tư vấn về công nghệ xanh.
  [FONT=&quot]
  Công ty TNHH Xanh Lá Cây trân trọng kính mời Quý khách hàng tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của chúng tôi. Công ty xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và thành công trong công việc và cuộc sống.[/FONT]

  Công Ty TNHH Xanh Lá Cây  Đinh Tiến Hoàng
  Giám Đốc

  --------------------


  4.Thư thông báo công ty bạn sẽ tham gia buổi triển lãm sản phẩm mới của công ty đối tác.


  Công Ty TNHH Xanh Lá Cây
  73 Đặng Thai Mai, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
  Tel: 3.999.999 hoặc 3.998.998 – Fax: 3.997.997
  Website: xanhlacay.com.vn - Email: xanhlacay@vnn.vn

  01 – 11 - 2010

  Công Ty TNHH BLUEWAVE
  Số 21, Nguyễn Huệ, Quận 3, TP.HCM
  Tel: 08.3456789 - Fax: 08.12345678

  Kính gửi: Quý công ty,

  Công ty chúng tôi đã nhận được thư mời tham dự buổi triển lãm sản phẩm mới của quý công ty tổ chức vào ngày 05 – 11 – 2010. Chúng tôi rất vinh hạnh được tham dự buổi ra mắt sản phẩm của quý công ty.

  Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời cho sự tìm hiểu, trao đổi và khai thác thế mạnh của 2 công ty trong việc hợp tác lâu dài. Chúng tôi hy vọng buổi triển lãm của quý công ty thành công tốt đẹp.

  Xin kính chúc quý công ty lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

  Trân trọng.

  Công Ty TNHH Xanh Lá Cây  Đinh Tiến Hoàng
  Giám Đốc


  Bạn nào học môn Nghệ thuật giao tiếp mà có viết thư rồi thì hãy chia sẻ bài làm của mình lên để cùng tham khảo nhé.

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí