Tạo giỏ hàng sử dụng session thay thế bảng trong php

Thảo luận trong 'PHP' bắt đầu bởi SPD, 27 Tháng mười một 2013.

 1. Offline

  SPD

  • Windows 98

  • Ngông cuồng, ngang tàng, phách lối
  Số bài viết:
  225
  Đã được thích:
  83
  Điểm thành tích:
  190
  Gần đây trên 2mit tôi đọc một bài viết của chú @white.smut (link:http://2mit.org/forum/threads/php-xay-dung-gio-hang-cho-website-ban-hang.31356/) viết về cách tạo giỏ hàng trong php nhưng cách này có một vấn đề là nó không tự xóa được giỏ hàng khi đóng trình duyệt, điều này là lỗ hổng để tin tặc có thể tấn công làm quá tải server.
  Bài sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng biến $_SESSION thay vì table để giải quyết vấn đề trên
  trước hết ta cần chuẩn bị 2 file
  connect.php

  PHP:

  <?php
  $host 
  'localhost';//host của mysql
  $user 'root';// user của mysql
  $pass '';// pass của mysql
  $db_name 'test_cart'// tên CSDL
  mysql_connect($host,$user,$pass) or die('Cannot connect to db');
  mysql_select_db($db_name);
  mysql_query('set names utf8');
  ?>
  và function.php
  PHP:

  <?php function guid(){
      if (
  function_exists('com_create_guid')){
          return 
  com_create_guid();
      }else{
          
  mt_srand((double)microtime()*10000);//optional for php 4.2.0 and up.
          
  $charid strtoupper(md5(uniqid(rand(), true)));
          
  $hyphen chr(45);// "-"
          
  $uuid chr(123)// "{"
                  
  .substr($charid08).$hyphen
                  
  .substr($charid84).$hyphen
                  
  .substr($charid,124).$hyphen
                  
  .substr($charid,164).$hyphen
                  
  .substr($charid,20,12)
                  .
  chr(125);// "}"
          
  return $uuid;
      }
  ?>
  file function.php này có chức năng là chứa các hàm do coder tự định nghĩa ra, hiện thời mình chỉ dùng hàm guid để tạo cart guid.

  tiếp theo là file index.php
  PHP:

  <?php ob_start();
  session_start();
  include 
  'connect.php';
  include 
  'functions.php';
  ?>
  <!doctype html>
  <html lang="en">
  <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>test_cart</title>
  <link rel="stylesheet" href="icon/css/font-awesome.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  </head>
  <body>
  <div id="wrapper">
  <?php $act = (isset($_GET['act'])) ? $_GET['act'] : 'sanpham' ?>
  <?php 
  switch ($act) {
  case 
  'sanpham':
  include 
  'sanpham.php';
  break;
   
  case 
  'giohang':
  include 
  'giohang.php';
  break;
   
  case 
  'themgiohang':
  include 
  'them.php';
  break;
   
  case 
  'hoadon':
  include 
  'hoadon.php';
  break;
   
  case 
  'xemhoadon':
  include 
  'admin/hoadon.php';
  break;
   
  default:
  exit;
  break;
  ?>
  </div><!-- end #wrapper -->
  </body>
  </html>
  <?php
  session_commit
  ();
  ob_end_flush();
  ?>
  và file sanpham.php

  PHP:

  <?php $res mysql_query("SELECT id_product,name, thumb, remain, price FROM products") or die('cannot select table');
  if(
  mysql_num_rows($res)!=0):
  while(
  $fetch mysql_fetch_assoc($res)):
  ?>
  <div class="products">
  <h2><?php echo $fetch['name']; ?></h2>
  <img src="<?php echo $fetch['thumb'?>" alt="thumbnail">
  <div class="remain">Số lượng: <?php echo $fetch['remain'?></div>
  <div class="price">Giá: <?php echo $fetch['price'?></div>
  <div class="btn">
  <a href="?act=themgiohang&id_product=<?php echo $fetch['id_product'?>" class="add fa fa-shopping-cart"></a>
  <a href="#" class="detail fa fa-book"></a>
  </div>
  </div><!-- end .products -->
  <?php
  endwhile;//end while($fetch = mysql_fetch_assoc($res))
  endif;//end if(mysql_num_rows($res)!=0)
  ?>
  file them.php - file này có chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng
  PHP:

  <?php $res mysql_query('SELECT id_product, name, thumb, remain, price FROM products WHERE id_product = '.$_GET['id_product']) or die('cannot select table'?>
   
  <?php
  $stop 
  false;
  while (
  $fetch mysql_fetch_assoc($res)) {
  if(isset(
  $_SESSION['cart'])){
  foreach (
  $_SESSION['cart'] as $key => $cart) {
  if(
  $cart['id_product'] == $fetch['id_product']){
   
  $_SESSION['cart'][$key]['number'] += 1;
  $stop true;
   
  }
  //end if($cart['id_product']) = $fetch['id_product']
  }//end foreach (($_SESSION['cart'] as $key => $cart)
  }//end if(isset($_SESSION['cart']))
   
  if (!$stop) {
  $fetch['number']=1;
  $_SESSION['cart'][]=$fetch;
  }
   
  }
  //while ($fetch = mysql_fetch_assoc($res))
  header('location:?act=giohang');
  exit;
  ?>
  Ở file này bạn sẽ thấy có sự khác biệt so với cách thêm của bạn @white.smut thay vì thêm vào bảng, nó sẽ thêm giá trị vào biến $_SESSION['cart'], nó sẽ kiểm tra nếu sản phẩm đã được thêm rồi, thì nó chỉ cộng vào số lượng, còn nếu không thì nó sẽ thêm một giá trị mới vào biến session này
  tiếp theo là file giohang.php file này mình gộp cả sửa, xóa vào luôn
  PHP:

  <?php /********THEM*******/ ?>
   
   
  <?php if (isset($_POST['update'])) {
  foreach (
  $_SESSION['cart'] as $key => $value) {
  $_SESSION['cart'][$key]['number'] = $_POST[$key];
  }
  header('location:'.$_SERVER['REQUEST_URI']);
   
  }
  //end if (isset($_POST['update']))  ?>
   
   
  <?php /******XOA*******/ ?>
   
  <?php if (isset($_POST['del'])) {
  foreach (
  $_POST['chk'] as $value) {
  unset(
  $_SESSION['cart'][$value]);
  }
  header('location:'.$_SERVER['REQUEST_URI']);
  ?>
   
   
  <?php $i=1?>
  <form method="post">
  <table>
  <thead>
  <tr>
  <td>STT</td>
  <td>Tên</td>
  <td>Số lượng</td>
  <td>Đơn Giá</td>
  <td>Tổng</td>
  <td>Chọn</td>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <?php foreach ($_SESSION['cart'] as $key => $cart): ?>
   
  <tr>
  <td><?php echo $i ?></td>
  <td><?php echo $cart['name'?></td>
  <td>
  <input type="text" name="<?php echo $key ?>" value="<?php echo $cart['number'?>">
  </td>
  <td><?php echo $cart['price'?></td>
  <td><?php echo $cart['number']*$cart['price'?></td>
  <td><input type="checkbox" name="chk[]" value="<?php echo $key ?>"></td>
  </tr>
   
  <?php $i++ ?>
  <?php 
  endforeach ?>
   
  </tbody>
  </table>
   
  <div class="table-btn">
  <a href="?act=sanpham" class="back"><i class="fa fa-chevron-left"></i> Quay về</a>
  <input type="submit" value="delete" name="del">
  <input type="submit" value="update" name="update">
  <a href="?act=hoadon" class="back"><i class="fa fa-chevron-right"></i> Lưu vào đơn hàng</a>
  </div>
   
  </form><!-- end form -->
  thay vì phải sử dụng những câu lệnh của mysql thì file này sẽ dùng lệnh gán để thay đổi giá trị của khóa được chỉ định trong $_SESSION['Cart'], và dùng lệnh uset để xóa giá trị được chỉ định.
  sau đó sẽ dùng vòng lặp foreach để hiện thị dữ liệu ra bảng

  và file hoadon.php
  PHP:

  <?php
   
  $success 
  true;
  if (!isset(
  $_SESSION['uuid'])) {
  $_SESSION['uuid'] = guid();
  }
  //end if (!isset($_SESSION['uuid']))
  if (isset($_SESSION['cart'])) {
  foreach (
  $_SESSION['cart'] as $key => $value) {
  $res mysql_query('INSERT INTO orders(uuid,id_product,numbers,status) VALUES ("'.$_SESSION['uuid'].'",'.$value['id_product'].','.$value['number'].',0)');
  if(!
  $res){
  $success false;
  }
  //end if(!$res)
  }//end foreach ($_SESSION['cart'] as $key => $value)
   
  if($success){
  $_SESSION['cart']=NULL;
  header('location:?act=hoadon');
  }
  }
  //end if(isset($_SESSION['cart'])) ?>
   
   
  <?php $res mysql_query('SELECT DISTINCT uuid FROM orders'); ?>
  <?php 
  if (mysql_num_rows($res)!=&& !isset($_GET['uuid'])): ?>
   
  <?php $i=1?>
  <table>
  <thead>
  <tr>
  <td>STT</td>
  <td>GUID</td>
  <td>Chi tiết</td>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
   
  <?php
  while ($fetch mysql_fetch_assoc($res)):?>
   
  <tr>
  <td><?php echo $i ?></td>
  <td><?php echo $fetch['uuid'?></td>
  <td><a href="?act=hoadon&uuid=<?php echo urlencode($fetch['uuid']) ?>">Chi tiết</a></td>
  </tr>
   
  <?php
  $i
  ++;
  endwhile;
  //end while ($fetch = mysql_fetch_assoc($res))
  ?>
  </tbody>
   
  </table>
   
  <?php endif;//end if (mysql_num_rows($res)!=0) ?>
   
  <?php if (isset($_GET['uuid'])): ?>
  <table>
  <thead>
  <tr>
  <td>STT</td>
  <td>Tên</td>
  <td>Số lượng</td>
  <td>Tình trạng</td>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <?php
  $res 
  mysql_query('SELECT name, numbers, status FROM orders od JOIN products p ON p.id_product = od.id_product
  WHERE uuid = "'
  .$_GET['uuid'].'"');
  $i=1;
  while(
  $fetch mysql_fetch_assoc($res)):
  ?>
   
  <tr>
  <td><?php echo $i ?></td>
  <td><?php echo $fetch['name'?></td>
  <td><?php echo $fetch['numbers'?></td>
  <td><?php echo $fetch['status'?></td>
   
  </tr>
   
  <?php
  $i
  ++;
  endwhile
  ?>
  </tbody>
  </table>
  <div class="table-btn"><a href="?act=hoadon">Trở về</a></div>
  <?php endif ?>
  Đến file này chúng ta sẽ quay lại với mysql, lúc này chúng ta sẽ dùng các lệnh quen thuộc để chèn dữ liệu từ biến $_SESSION['cart'] vào giỏ hàng. ở đây tôi thay session_id bằng $_SESSION['uuid']

  vì vấn đề về thời gian nên tôi chỉ dừng lại ở chức năng hiển thị

  và cuối cùng là file thống kê hóa đơn dành cho admin
  PHP:

  <table>
  <thead>
  <tr>
  <td>STT</td>
  <td>Tên</td>
  <td>Số lượng</td>
  <td>Tình trạng</td>
  </tr>
  </thead>
  <tbody>
  <?php
  $res 
  mysql_query('SELECT name, numbers, status FROM orders od JOIN products p ON p.id_product = od.id_product');
  $i=1;
  while(
  $fetch mysql_fetch_assoc($res)):
  ?>
   
  <tr>
  <td><?php echo $i ?></td>
  <td><?php echo $fetch['name'?></td>
  <td><?php echo $fetch['numbers'?></td>
  <td><?php echo $fetch['status'?></td>
   
  </tr>
   
  <?php
  $i
  ++;
  endwhile
  ?>
  </tbody>
  </table>
  file đính kèm ở đây:
  http://www.mediafire.com/download/ai87w2simquav18/cart.rar
  namtaynguyen, hongoctrienwhite.smut thích bài này.
 2. Offline

  white.smut

  • Administrator

  • Loading: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||] 99% Completed - Error: Disconnected. Please try again!
  Số bài viết:
  842
  Đã được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  450
  Hay quá, code này đã tối ưu chưa nhỉ?
 3. Offline

  SPD

  • Windows 98

  • Ngông cuồng, ngang tàng, phách lối
  Số bài viết:
  225
  Đã được thích:
  83
  Điểm thành tích:
  190
  Đây chỉ là code demo thôi bạn, còn phải chờ những member sau phát triển code này nữa
 4. Offline

  white.smut

  • Administrator

  • Loading: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||] 99% Completed - Error: Disconnected. Please try again!
  Số bài viết:
  842
  Đã được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  450
  Lúc trước cô có share code Giỏ hàng kiểu giống mình làm. Không biết sao? cô nói cái đó có sẵn chỉ cần cài vô thôi.. chắc code đó tối ưu hơn.
 5. Offline

  SPD

  • Windows 98

  • Ngông cuồng, ngang tàng, phách lối
  Số bài viết:
  225
  Đã được thích:
  83
  Điểm thành tích:
  190
  Cũng không hẳn bạn, thực ra code chèn vào CSDL thì đơn giản hơn, còn code này thì phức tạp lắm phải thực sự hiểu về mảng trong PHP mới có thể sử dụng được
 6. Offline

  white.smut

  • Administrator

  • Loading: |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||] 99% Completed - Error: Disconnected. Please try again!
  Số bài viết:
  842
  Đã được thích:
  425
  Điểm thành tích:
  450
  Chắc phải tham khảo code của cô, chứ lúc trước nge cô nói lưu vào csdl là về làm lun mà không tham khảo code của cô. :D
  SPD thích bài này.
Tags: gio hang, php

Chia sẻ trang này

Advertising: Linux system admin | nukeviet | nukeviet 4 | Upload ảnh miễn phí